پیش‌نویس خودکار

جلد سوم معادشناسی:
تلازم مشاهده موجودات مثالیه و نسیان عالم کثرت
امید عفو برای مستضعفینی که راه وصول به حقائق را ندارند
کیفیت ارتباط عالم برزخ با عالم طبع و قبر
ارتباط ارواح با اهل دنیا
قرین بودن ملکوت برزخی انسان با او در برزخ
فهرست تفصیلی جلد سوم

 

متن جلد دوم معادشناسی

  • تا هنگامى كه استكبار باقیست راه وصول به حقائق مسدود است‌

     

  •  این آیات كه راجع به برزخ است بسیار حاوى نكات عجیب و دقائق غریب است كه تمرّد و عدم پذیرش آیات الهیه و رسالت رسول را مستند به استكبار نفس نموده است و بنابراین تا هنگامى كه استكبار ـ كه به معناى بلندپروازى و خود بزرگ بینى، و خود

معاد شناسی ج3

  •  سترگ‌ستائى است ـ باقیست، راه وصول به حقائق مسدود است؛ چون این عتوّ و سركشى جلوى تمام منطق‌هاى درست را میگیرد و تمام منطق‌هاى غلط را توجیه نموده و آن را براى وصول به منویات این نفوس سركش استخدام میكند، و بنابراین إلى الأبد صاحب نفس مستكبر را در زندان جهالت محبوس، و در قبرستان دید غلط و رؤیت نارسا و نارواى خودپسندى مقبور و مدفون مى‌نماید.
  •  مستكبرین میگویند: تا ما خدا را نبینیم و ملائكه بر ما نازل نشود، ما ایمان نمى‌آوریم.
  •  چقدر این گفتار در ترازوى واقع و وجدانِ حقیقت غلط و بى اعتبار است.
  •  چون پس از آنكه دانستند پیامبر راست است، از طرف خدا آمده، قلبش به عالم غیب متّصل است، بینات و معجزاتى نیز براى صدق مدّعاى خود آورده و حجّت‌هائى براى گواهى و شهادت بر آن اقامه مى‌نماید، و پس از آنكه دانستند كه این رجل روى موازین عادیه و طبیعیه بحث ندارد بلكه به عالم غیب و ملكوت عالم مرتبط است، و در آبشخوار معدن وحى و عظمت قرار گرفته و از آنجا بدین عالم طبع و گفتگو و مقاوله و تكلیف سر و كار دارد؛ دیگر بهانه اینكه ایمان نمى‌آوریم تا خدا را ببینیم غلط است

دیدگاهتان را بنویسید